ALGEMENE VOORWAARDEN KUNSTWERKKOPEN.NL

 

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-  Kunstwerkkopen of Kunstwerkkopen.nl: Kunstwerkkopen.nl;

-  Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Kunstwerkkopen, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;

-  Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor verkoop aanbiedt bij Kunstwerkkopen.

-  Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5.

-  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Kunstwerkkopen aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3     Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Kunstwerkkopen en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

Artikel 3 - Aanbod en Overeenkomst

3.1     Kunstwerkkopen.nl treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Kunstwerkkopen.nl brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

3.2     Kunstwerkkopen.nl is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.

3.3     De overeenkomst tussen Kunstwerkkopen.nl of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand door

       tijdige aanvaarding door de cliënt van het gebruikersaanbod dat wordt getoond via de website van kunstwerkkopen.nl (www.kunstwerkkopen.nl)

3.4     Bij het vervaardigen van kunstwerken in opdracht, blijft Kunstwerkkopen.nl als intermediair fungeren. Dit houdt in dat cliënt en kunstenaar, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het kunstwerk via Kunstwerkkopen.nl laat verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.

3.5     Kunstwerkkopen.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6     De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· De prijs
· Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
Indien de bestelling online al betaald is met één van de online betaalmogelijkheden (Ideal, Creditcard) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.

3.7     Indien de Cliënt en Kunstwerkkopen.nl overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van Kunstwerkkopen.nl zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

3.8     De administratie van Kunstwerkkopen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan Kunstwerkkopen.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kunstwerkkopen.nl verrichte leveringen. Kunstwerkkopen.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens

 

Artikel 4 - Prijzen, Tarieven en Betaling

4.1     Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en inclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden).

4.2     Binnen 5 werkdagen, nadat Kunstwerkkopen.nl het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd.

4.3     Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.5     In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Kunstwerkkopen.nl en de verplichtingen van de cliënt jegens Kunstwerkkopen.nl onmiddellijk opeisbaar.

4.6     Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Kunstwerkkopen.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

4.7     Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

4.8     Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Kunstwerkkopen.nl gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Kunstwerkkopen.nl te weigeren.

 

Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen

5.1     Leveringen vinden gratis plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Kunstwerkkopen.nl anders is aangegeven (m.u.v. de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter).

5.2     De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Kunstwerkkopen.nl anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.3     De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Kunstwerkkopen.nl.

5.4     Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Kunstwerkkopen.nl zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

5.5     Indien Kunstwerkkopen.nl gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Kunstwerkkopen.nl ter beschikking heeft gesteld.

5.6     De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.7     In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.

5.8     Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang. Doorgaans zal de bezorger bereid zijn het werk op de door uw gewenste plek te plaatsen of op te hangen.  Dit gebeurt dan wel op eigen risico.

5.9     Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Kunstwerkkopen.nl gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Kunstwerkkopen.nl komt het werk weer ophalen.

5.10   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de cliënt of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

5.11   Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de cliënt zelf contact op te nemen met Kunstwerkkopen.nl voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk.

 

Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

6.1     Kunstwerkkopen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2     Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken

7.1     De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstenaar aangeleverde foto's of bestanden. Kunstwerkkopen.nl kunstbemiddeling is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.

7.2     Wanneer de cliënt een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.

7.3     Kunstwerkkopen.nl treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Kunstwerkkopen.nl brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

7.4     Wanneer een kunstwerk op het internet de interesse van de cliënt heeft gewekt, is het mogelijk het werk in zijn/haar eigen omgeving te bekijken. Tevens is het mogelijk het werk in het atelier van de kunstenaar te bezichtigen. De cliënt hoeft dus geen beslissing te nemen op basis van alleen maar afbeeldingen.

7.5     Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Kunstwerkkopen.nl te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.6     Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.5 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Kunstwerkkopen.nl te melden. De Cliënt dient het kunstwerk - na overleg met Kunstwerkkopen.nl - te sturen naar een door Kunstwerkkopen.nl vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage van 35,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd naast de kosten voor het terugsturen van het werk naar het door kunstwerkkopen.nl te bepalen retouradres.

7.7     Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Kunstwerkkopen.nl ingevolge artikel 7.5. en 7.6 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Kunstwerkkopen.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Kunstwerkkopen.nl het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.

7.8     Kunstwerkkopen.nl behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Kunstwerkkopen.nl of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Kunstwerkkopen.nl heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

7.9     Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kunstwerkkopen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Kunstwerkkopen.nl de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Kunstwerkkopen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

7.10   Kunstwerkkopen.nl geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal Kunstwerkkopen.nl de Cliënt doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Cliënt hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

 

Artikel 8 -  Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Kunstwerkkopen.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2     Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3     De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Kunstwerkkopen.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van kunstwerkkopen.nl, ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

8.4     Alle door kunstwerkkopen.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van kunstwerkkopen.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.5     Kunstwerkkoper.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.6     Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Kunstwerkkopen.nl het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.

8.7     Kunstwerkkopen.nl garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Kunstwerkkopen.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 9- Opschorting en ontbinding

9.1     Kunstwerkkopen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-  De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-  Na het sluiten van de overeenkomst Kunstwerkkopen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-  de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2     Voorts is Kunstwerkkopen.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kunstwerkkopen.nl op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Kunstwerkkopen.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4     Kunstwerkkopen.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie
Kunstwerkkopen.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Kunstwerkkopen.nl, dan wel tussen Kunstwerkkopen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Kunstwerkkopen.nl.

 

Artikel 11 - Klachten

11.1   Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Kunstwerkkopen.nl serieus in behandeling worden genomen.

11.2   De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van Kunstwerkkopen.nl (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).

11.3   Kunstwerkkopen.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Kunstwerkkopen.nl zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1   Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.

12.2   Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Kunstwerkkopen.nl. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Kunstwerkkopen.nl. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3   De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Kunstwerkkopen.nl over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Kunstwerkkopen.nl. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 13 - Afdeling Klantenservice van Kunstwerkkopen.nl
Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de klantenservice van Kunstwerkkopen.nl,

 

Kunstwerkkopen.nl

Woestduinstraat 44-2

1058 TG Amsterdam

Tel: (020) 717 30 95

e-mail: klantenservice@Kunstwerkkopen.nl

 

Kunstwerkkopen.nl is een handelsmerk van GoPublic V.O.F, ingeschreven onder nummer 34236503 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

 

 

Artikel 14 Diversen

14.1   Indien de Cliënt aan Kunstwerkkopen.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Kunstwerkkopen.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt Kunstwerkkopen.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2   Indien door Kunstwerkkopen.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kunstwerkkopen.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

14.3   Kunstwerkkopen.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15 – Geschillen

15.1   De rechter in de vestigingsplaats van Kunstwerkkopen.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kunstwerkkopen.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.2   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

16.1   Op elke overeenkomst tussen Kunstwerkkopen.nl en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandse koopverdragen zijn uitgesloten.

16.2   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Kunstwerkkopen.nl? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!
Je kunt je ook elk moment weer afmelden voor de nieuwsbrief.
Verzenden

Meer informatie

Disclaimer

Kunstwerkkopen.nl is een onderdeel van Gopublic. U kunt op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.
> Bekijk onze algemene voorwaarden
> Bekijk privacy statement

Veelgestelde vragen

Is er sprake van bemiddeling bij verkoop?
Nee, kunstwerkkopen.nl is een open platform voor kunstaanbieders en mensen die op zoek zijn naar een uniek kunstwerk. Dit platform heeft als doel om deze twee groepen bijelkaar te brengen. Vervolgens kunnen beide partijen onderling afstemmen over de aankoop en bezichtiging van het werk.
Is Kunstwerkkopen gratis?
Ja, voor zowel kunstenaars als kunstzoekers. Als je op zoek bent naar kunstwerkken kun je zonder restricties zoeken en in contact komen met de makers van de kunstwerken. 

Kunstenaars kunnen met het starters account helemaal gratis tot 5 werken plaatsen op kunstwerkkopen.nl Wanneer je meer dan 5 werken wilt plaatsen en/of gebruik wilt maken van de mogelijkheid om statistieken in te zien of bijvoorbeeld extra wilt opvallen, dan kun je kiezen voor de "Online Galerie (€ 49,00 p jaar)
Kan ik altijd mijn abonnement verlengen?
Ja, je kunt altijd je abonnement verlengen in jouw profiel. Log rechts bovenin de website in, en klik op de button om uw abonnement te verlengen. Er worden dan automatisch 365 dagen aan de duur van uw account toegeveogd. Je kunt eenvoudig betalen met iDeal.
Kunnen mensen mijn kunstwerken direct kopen via de website?
Nee, op dit moment nog niet.Wel kunnen de bezoekers direct met u in contact komen om een afsrpaak te maken voor bezichtiging en/of verkoop.  Maar wij zijn hard bezig om ook dit in de toekomst mogelijk te maken.
Om u beter van dienst te zijn, maakt Kunstwerkkopen.nl gebruik van cookies